מבוא
המידע המופיע באתר
מידע הנמסר ע"י הגולשים ב-KAMA
אספקת המוצרים
מידע האסור בפרסום
פרסומות
גישה לאתר KAMA
קישורים
קניין רוחני
אחריות הנהלת האתר
חסימת גישה
שיפוי
תמיכה טכנית
מחיקת מידע
שינויים באתר והפסקת השירות
דין ומקום שיפוט
 
 

"תקנון הגולשים"

מבוא

ברוכים הבאים למנוע החיפוש KAMA המוצג ברשת באמצעות אתר אינטרנט שכתובתו מופיעה לעיל (להלן:"מנוע החיפוש" או "האתר"). מנוע החיפוש מנוהל ומופעל על ידי קבוצת ניהול אשר למען הנוחות תיקרא: "הנהלת האתר" או "החברה". השימוש במנוע החיפוש כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש (להלן:"התקנון"). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.

תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל:www.kama.co.il

בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.

המידע המופיע באתר

 1. KAMA הנו מנוע חיפוש להשוואת מחירים הפועל ברשת האינטרנט. מובהר בזאת כי האתר אינו אתר מכירה ו/או חנות מקוונת.

 2. מנוע החיפוש מאתר מוצרים ברשת האינטרנט בהתאם לפרמטרים של סוג מוצר, מפרט, מחיר ומציג אותם באתר.

 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל המוצרים המופיעים ברשת יוצגו באתר ו/או יעובדו ע"י מנוע החיפוש. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

 4. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

 5. למען הסר ספק מובהר בזאת כי פרטי המוצרים המופיעים באתר, תיאורם ותכונותיהם לרבות מחירם הרשמי נמסרים כולם על ידי ספקים מהם נערכת הקניה באופן ישיר (להלן:"הספקים").

 6. האתר אינו יכול ואינו מתיימר לפקח על המידע ומהימנותו והאחריות למידע וטיבו מוטלת כולה על הספקים המציעים באמצעות האתר את מרכולתם.

 7. במקרה בו יתגלה כי נפלה טעות במידע המפורסם באתר תהיה רשאית הנהלת האתר להסירו מן האתר ואולם הנהלת האתר לא תשא עקב כך בכל אחריות.

 8. הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.

 9. תמונות המוצרים המופיעים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר ע"י הספק. מובהר בזאת כי במקרה של אי התאמה, הנתונים המופיעים במפרט יגברו על המופיע בתצלום.

 10. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים ב-KAMA, לרבות בנתונים טכניים, מפרטים, מצגות, מודעות או בכל מדור אחר באתר. המידע אינו מתפרסם מטעמה של הנהלת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר בין אם המדובר במידע מקצועי ובין אם בכל מידע אחר, אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת ו/או בבדיקת נתוני המוצר.

 11. הנהלת האתר תאפשר לספקים ליצור דף מוצר ולפרסמו כאשר דף זה יכיל את כל המידע הרלוונטי אודות המוצר כפי שנמסר ע"י הספק. להנהלת האתר לא תהיה כל אחריות על תוכן דף המוצר, והיא ממליצה למשתמשים לבדוק את הנתונים המופיעים היטב, טרם ישתמשו או יסתמכו עליו. בנוסף, תהיה רשאית הנהלת האתר לשלב נתוני משוב / ביקורת שימולאו על ידי רוכשי המוצרים. הנהלת האתר לא תהיה אחראית על נתוני המשוב כפי שיפורסמו על ידי הרוכשים / הגולשים וממליצה להתייחס לנתונים בביקורתיות רבה.

מידע הנמסר ע"י הגולשים ב-KAMA

 1. המידע הנמסר ע"י הגולשים ב-KAMA יהיה על פי רוב מוסתר מכלל משתמשי האינטרנט. אף על פי כן יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש ב-KAMA או בעקבות פרסום פרטים אישיים.

 2. הנהלת האתר מתחייבת כלפי הגולשים לסודיות בקשר לשמותיהם ופרטיהם לרבות פרטי דוא"ל.

 3. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הגולשים.

 4. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לגולש או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.

 5. בהרשמתך לאתר KAMA הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה. הנהלת האתר תהיה רשאית לשלוח אל הגולש קובץ זיהוי, שיאפשר לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש מתקשר אליה (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.

 6. הנהלת האתר מתחייבת בפני הגולשים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות KAMA או במקרה של שימוש בשירותי KAMA לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.

 7. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש לרבות במקרים של לשון הרע בדף ביקורת גולשים.

 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע"י משתמשי האתר אשר אינם נכללים בגדר פרטים אישיים יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן רישיון לאחר, פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.

אספקת המוצרים

 1. אספקת המוצרים תעשה ע"י הספק/היבואן הרשום במפרט הטכני של המוצר (דף המכירה).

 2. משלוח המוצר יעשה ישירות מן היבואן/ספק אל הגולש בהתאם לאמור בתנאי האספקה במפרט הטכני.

 3. מובהר בזאת כי בשום אופן לא תהיה הנהלת האתר או מי מטעמה צד לעסקה בין הספק/ היבואן ובין המשתמש והן הספק והן המשתמש יראו את עצמם כאילו התקשרו באופן ישיר לצורך אספקת הטובין.

 4. בכל מקרה הנהלת האתר ממליצה לגולש לבדוק את תקנון הספק/היבואן ו/או את הסכם ההתקשרות בינו ובין הספק / היבואן לפני רכישת מוצר לרבות תנאי רכישת המוצר, זמן האספקה, תנאי אחריות, משלוח, מדיניות החזרת מוצרים, שירות ותמיכה.

 5. למען הבהר הדברים, KAMA אינה המציעה ו/או המוכרת ו/או המספקת את המוצרים באתר, והיא משמשת כפלטפורמה בלבד המפנה לחנויות מקוונות ברשת האינטרנט. לפיכך, כל האחריות למוצרים והשירותים לרבות תכונותיהם ואספקתם, מפרטם הטכני, מועדי אספקתם ותקופות האחריות חלה על הספקים בלבד.

 6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל יובהר כי גם במקרה של הפרת התחייבות של מי מהספקים לא יהווה הדבר הפרת התחייבות של KAMA, ולכל משתתף תהיה שמורה זכות תביעה ישירה כנגד הספק המפר כאמור, ולא כנגד KAMA.

 7. KAMA לא תהיה אחראית לאיחור באספקת המוצרים ומובהר בזאת כי האחריות בגין מועד האספקה תחול אך ורק על הספק.

 8. KAMA לא תשא באחריות לטיב המוצרים ולתקינותם.

 9. KAMA לא תהיה צד להסכם בין הספקים ובין המשתמשים ובאישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי מרגע כניסתו לאתר הספק / היבואן הוא מתקשר עם הספק באופן ישיר ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד KAMA בכל הקשור למוצר.

מידע האסור בפרסום

 1. הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:

 2. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.

 3. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.

 4. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

 5. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן או משתמש באתר.

 6. להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור. כמו כן יש להימנע משימוש בתכנים העשויים לפגוע בסמלי מדינה, סמלי שלטונה לרבות סמלים מלוכניים וכן מכל פגיעה בדגלה, אתריה ההיסטוריים ומורשתה.

 7. לא להתעמר בציבור הגולשים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות.

 8. לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

 9. הימנע מהצפת פורומים ו/או בלוגים בהודעות סרק.

 10. לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים.

 11. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר.

 12. לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם או בחבר אנשים.

 13. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.

 14. להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.

 15. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.

 16. לא לפרסם פרטים אישים של גולשים או מספר טלפון.

 17. לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים או בלוגים באתר לרבות פרסום מסחרי באמצעות פורומים, בלוגים, מאמרים, קליפים, תמונות, תגובות, קהילות, דרך תיבת המייל או דרך כל מדור אחר.

 18. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.

 19. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

 20. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

פרסומות

 1. KAMA הנו אתר הכולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.

 2. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

 3. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בKAMA. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.

 4. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בKAMA תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-KAMA או ירכשו באמצעותן.

גישה לאתר KAMA

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות כי הגישה לחלק מהשירותים והמדורים באתר תהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם יותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.

 2. במידה והנהלת האתר תנהג כאמור בסעיף הקודם, שם המשתמש, כתובת האי-מייל וסיסמת הגישה יהיו אישיים ולא ניתן / יורשה למסור אותם לאדם אחר.

 3. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים הנלווים בקבלת שם משתמש, כתובת אי-מייל וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.

 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בעבור השירותים הניתנים על ידה.

קישורים

 1. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו ב-KAMA יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מ-KAMA קישורים שנכללו בעבר, ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא ב-KAMA קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

 2. KAMA לא תשא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-KAMA לרבות השם וסימני המסחר של KAMA ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.

 2. ב-KAMA עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.

 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסKAMA מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.

 4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.

 5. כל מסירת מידע המיועד לפרסום ב-KAMA יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל-KAMA ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות הנהלת האתר

 1. השירותים והמידע הניתנים ב-KAMA ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.

 2. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו ב-KAMA תהיה היענות. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי אינה יכולה לצפות אילו תגובות ו/או תוצאות (אם בכלל) תתקבלנה בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע המתפרסם, ולכן לא תשא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידי המפרסמים.

 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-KAMA על-ידי המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב-KAMA על-ידי צדדים שלישיים.

 4. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי KAMA לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר בזאת כי בכל מקרה של מחלוקת ו/או תביעה של משתמש באתר כנגד הנהלת האתר או מי מטעמה תוגבל אחריותה של הנהלת האתר לגובה הסכומים ששולמו ע"י המשתמש.

חסימת גישה

 1. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש וסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.

 2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי

 1. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תמיכה טכנית

 1. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.

מחיקת מידע

 1. הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.

 2. הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.

 4. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.

 2. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 3. השירותים ב-KAMA ניתנים בחלקם לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הנהלת האתר תפרסם ב-KAMA הודעה על הפסקת השירותים במידה ויוחלט על כך. עם הפסקת השירותים תהיה רשאית הנהלת האתר להסיר את החומר הכלול ב-KAMA בלא לתת הודעה נוספת על כך.

 4. הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם עקב העובדה כי קליטת הנתונים במכרז מתבצעת באמצעות רשת האינטרנט תיתכנה הפרעות בקליטת נתונים שאינן קשורות לאתר KAMA ושלהנהלת האתר אין כל אחריות בגינן.

דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר KAMA יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.

 2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

 3. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.

 4. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.